Ihmisenä kasvaminen

Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä.

Tavoitteet

Oppilas oppii

  • ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
  • arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
  • tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle
  • tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
  • toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä.

Keskeiset sisällöt

Fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä

  • oikeudenmukaisuus, tasa-arvo
  • esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta
  • opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
  • toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Julkaisuja

Samanlainen erilainen kaveri (pdf ja doc)

Valtakunnallinen vammaisneuvosto on julkaissut lapsille tarkoitetun oppaan, joka tuo esille vammaisuuteen liittyviä tekijöitä. Siinä kerrotaan alakouluikäisille lapsille mikä aiheuttaa vammaisuutta, millaista tukea vammaiset lapset voivat saada, miten kaverit voivat olla avuksi ja mitä kaikkea vammainen lapsi voi tehdä ja harrastaa. Samanlainen erilainen kaveri kertoo vammaisuudesta näkemisen, kuulemisen, liikkumisen, puhumisen, käyttäytymisen ja oppimisen yhteydessä. Opas on tarkoitettu koulujen käyttöön (oppaaksi vammattomille lapsille).

Muualla verkossa

Ajattelen, siis olen
Koululaisten filosofisia pohdintoja elämästä (Opettaja.tv)