Jätteet ja ympäristö

Jätehuollon ympäristöhaitat aiheutuvat jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä. Jätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja ovat ympäristön roskaantuminen, päästöt ilmaan sekä keräyksen ja kuljetuksen aiheuttama melu ja pöly. Jätteiden käsittelyn haitat kohdistuvat laitosten lähiympäristöön ja niiden työntekijöihin. Haitat riippuvat käsiteltävän jätteen laadusta.

Kaatopaikoilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia pinta- ja pohjavesiin. Hapettomissa olosuhteissa hajoava orgaaninen aines synnyttää metaania. Se on voimakas kasvihuonekaasu. Kaatopaikat aiheuttavat noin 50 % Suomen kaikista metaanipäästöistä. Joiltakin kaatopaikoilta kerätään metaania polttoaineena käytettäväksi. Lopetetut kaatopaikat luokitellaan pilaantuneiksi maa-alueiksi. Ne on kunnostettava ennen käyttöönottoa.

Kattavasta jätehuoltojärjestelmästä huolimatta jätteitä kertyy ympäristöön käsittelyn ulkopuolelle. Niiden haitallisuus riippuu niiden myrkyllisyydestä, hajoavuudesta, kertyvyydestä eliöihin, jätteessä elävistä taudinaiheuttajista tai muista ominaisuuksista. Terävät esineet maastossa vahingoittavat eläimiä. Veneistä ja laivoista veteen heitetyt jätteet kuluttavat hajotessaan happea ja aiheuttavat jääpeitteen aikana ongelmia eliöiden hapen saannille. Myös maalta veteen tuleva jätekuormitus vie ravinteet väärään paikkaan ja rehevöittää vesistöjä.

Kaatopaikat, jätteenpolttolaitokset, ongelmajätelaitokset ja muut suuret jätteenkäsittelylaitokset vaativat aina ympäristöluvan ja niiden ympäristövaikutukset arvioidaan etukäteen. Säädökset jätteiden käsittelystä ja ympäristövaikutuksista ovat tarkentuneet ja niiden noudattamista seurataan. Joitakin onnettomuuksia ja väärinkäytöksiä ilmenee silloin tällöin.

Kehitysmaissa räjähdysmäisesti laajenevien kaupunkien ympäristöhuoliin kuuluvat puutteellinen jäte- ja vesihuolto sekä sanitaatio. Harvaan asutulla seudulla viemäriverkoston puuttuminen ja ”luonnon käymälöiden” käyttö vielä onnistuu, mutta miljoonakaupungissa se aiheuttaa vakavan terveysriskin. Vaikka viemäriverkosto olisikin toiminnassa, jätteet saatetaan laskea niistä vesistöihin täysin käsittelemättömänä. Kuivakäymälät ovat yleistyneet joillakin alueilla kehitysyhteistyön seurauksena. Jätteiden keräyspaikoilla ja kaatopaikoilla on käyttökelpoisten tavaroiden etsijöitä ja käyttöön ottajia.

Kehitysmaissa ympäristölle vaarallisia aineita joutuu käsittelemättöminä ympäristöön, koska ei ole lainsäädäntöä tai se on puutteellinen. Myrkyllisten aineiden käyttöä koskeva tiedotus saattaa olla puutteellista ja käytön valvonta satunnaista. Jätteitä poltetaan kujilla ja pihoilla eivätkä kaatopaikkapalotkaan ole harvinaisia.

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Roskaantumisen vaikutuksia

 • Pihojen, katujen, tienvarsien, metsien ja rantojen roskaantuminen on sekä viihtyvyys- että hygieniaongelma. Pohdi, millaisia haittoja roskaantumisesta tulee ja miten roskaantumista voi estää.
 • Millaisia havaintoja olet tehnyt väärään paikkaan päätyneistä tavaroista?
 • Tee luettelo tai piirrä, millaisia roskia tai jätteitä koulutiesi varrelta löytyy?
 • Tee luettelo tai piirrä, millaisia roskia tai jätteitä lähimetsästä tai rannalta löytyy?
 • Millaista elämää jätteiden ympärillä näkyy?
 • Millasta haittaa ja kenelle jätteet aiheuttavat?
 • Pohdi, kuka jätteet on maastoon jättänyt ja miksi?
 • Tutki jäteastioiden ja kierrätyspisteiden siisteyttä. Arvioi, kenen ansiosta ympäristöt ovat siistejä tai epäsiistejä.
 • Tutustu Roska päivässä -liikkeen toimintaan. Millainen vaikutus liikkeen työllä on? Tutustu myös roskien keräämisen turvallisuus- ja hygieniaohjeisiin. Pohdi luokkasi kanssa, haluatteko liittyä toimintaan.

2. Muovi luonnossa

 • Muovijäte ei yleensä ole myrkyllistä, mutta se häviää luonnossa erittäin hitaasti. Muovijätettä on kertynyt vuosikymmenien aikana kaikkialle, myös meriin. Monissa maissa muovikassien hintaa on nostettu tai jopa niiden myynti on kokonaan kielletty.
 • Mitä haittaa maastoon jäävistä muoviesineistä on?
 • Mitä haittaa muovikassit aiheuttavat merien pohjassa?
 • Miksi moni eläin on kuollut syötyään muovia?

3. Viemäriin laitettujen myrkyllisten aineiden aiheuttamat ongelmat

 • Älä päästä haitallisia aineita viemäriin, sillä ne vaikeuttavat jätevesien puhdistusta ja voivat kulkeutua jätelietteen mukana pelloille tai vesistöihin.
  Tutustu aiheeseen: Ohjeita kotitalouksille (Raahen vesi Oy) ja Viemäreiden oikea käyttö (Lassila & Tikanoja)c
 • Mitä aineita kokona ja koulussa on, joita ei saa kaataa viemäriin? Tutustu vaarallisten aineiden merkintöihin.

Yläkoulu

1. Kaatopaikan ympäristövaikutukset

 • Perehdy kaatopaikkojen historiaan ja nykykäytäntöihin: Kaatopaikka (Wikipedia)
 • Vertaa kaatopaikkojen perustamista ja valvontaa 1900-luvun ensimmäisellä ja toisella puoliskolla?
 • Mitä on suotovesi? Miksi suotoveden ympäristövaikutukset ovat vanhoilla ja uusilla kaatopaikoilla erilaiset?
 • Miksi biojätteen viemistä kaatopaikoille rajoitetaan direktiivillä?
 • Ota selvää, missä oman kuntasi kaatopaikka sijaitsee ja millaista sen toiminta on.

2. Jätekuljetusten ympäristövaikutukset

 • Suomessa syntyy yhdyskuntajätettä noin 3 miljoonaa tonnia vuodessa. '
 • Laske kuinka monta rekkakuormallista kokonaisjätemäärästä syntyisi ja kuinka pitkä rekkajono olisi. Pisin sallittu perävaunullinen rekka Suomen teillä on 25.25 m ja suurin sallittu rekan paino on 60 000 kg, josta kuorman osuus on 45 000 kg.
 • Yhdyskuntajätteestä 60% menee kaatopaikoille. Laske, kuinka monta rekallista siitä tulee.
 • Jäteautoon mahtuu paljon vähemmän jätteitä kuin rekka-autoon. Jäteautot keräävät asuinalueilta jätteet tyhjentäen sisäänsä laatikon kerrallaan. Pohdi, millaisia päästöjä jätteiden keräily ja kuljetus aiheuttavat.
 • Uusiokäyttöön, kierrätykseen tai energiantuotantoon meneviä jätteitä kerätään eri tavoin. Selvitä, miten kotiseudullasi keräys tapahtuu.
 • Pohdi, miten jätekuljetusten ympäristöhaittoja voidaan vähentää.
 • Pohdi, miten kauppakeskuksiin sijoitetut kierrätyspisteet vähentävät jätteiden keräilystä aiheutuvia päästöjä?

3. Meriin päätyvien jätteiden ympäristövaikutuksia

 • YK:n ympäristöohjelman Unepin ja The Ocean Conservancy-etujärjestön mukaan meriin heitetään vuosittain 6,4 miljoonaa tonnia jätettä, josta suuri osa on muovia. Tupakantumpit, limsapullot ja muovipussit ovat yhä yleisempi näky maailman merissä. Jokaisella neliökilometrillä kelluu jo kymmeniä tuhansia muovinpaloja.
 • Monet merieläimet erehtyvät luulemaan muovinpaloja ruuaksi ja syövät niitä. Pohdi, millaisia ongelmia muovi aiheuttaa ruuansulatuselimistössä.
 • Kiinassa käyttöön otettu kielto kauppojen ilmaisille muovipusseille on vähentänyt huomattavasti muovijätteen syntymistä. Kiellon takia muovipussien käyttö on vähentynyt 66 prosentilla. Meillä muovipussi maksaa parisenkymmentä senttiä. Paljonko muovipussin hintaa pitäisi nostaa, jotta niitä käytettäisiin vähemmän?
 • Millaisia ongelmia jätteiden hajoaminen merissä aiheuttaa?
 • Mistä Itämereen päätyy jätteitä? Miten jätteet vaikuttavat Itämeren tilaan?

4. Ongelmajätteiden ympäristövaikutuksia

 • Kaikki ongelmajätteet tulee viedä keräilypisteisiin ja sieltä käsittelyyn. Jos ongelmajätteitä kuitenkin päätyy kaatopaikoille tai luontoon, seuraukset ovat vakavia.
 • Mitä ovat ongelmajätteet ja miten niiden syntyä voi ehkäistä?
  Lähdeaineisto: Vaarallinenjäte
 • Onko kotiseudullasi alueita, jotka ovat pilaantuneet ongelmajätteiden takia? Jos on, millaisia suunnitelmia alueen puhdistamisesta on tehty?
 • Millaisissa tilanteissa ongelmajätteitä voi päätyä luontoon? Millaisia vahinkoja ongelmajätteet voivat aiheuttaa? Kuka vastaa pilaantuneen alueen kunnostuksesta?
  Tutustu aiheeseen: Vastuu pilaantuneesta ympäristöstä (Ymparisto.fi)

Lukio

1. Yhdyskuntajätehuollon ympäristövaikutuksia

 • Kenen vastuulla yhdyskuntajätteestä huolehtiminen on?
 • Mitä tarkoitetaan tuottajavastuulla?
 • Pohdi, millaisia ympäristövaikutuksia jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja loppusijoitus aiheuttavat?
 • Uusiokäyttöön, kierrätykseen tai energiantuotantoon meneviä jätteitä kerätään eri tavoin. Selvitä, miten kotiseudullasi keräys tapahtuu.
 • Miten ympäristövaikutuksia jätehuollon eri vaiheissa voidaan vähentää?

2. Kaatopaikan ympäristövaikutukset

 • Perehdy kaatopaikkojen historiaan ja nykykäytäntöihin: Kaatopaikka (Wikipedia)
 • Kuvaile kaatopaikkojen perustamisen ja valvonnan kehittymistä ja esitä syitä kehitykselle.
 • Mitä on suotovesi? Miksi suotoveden ympäristövaikutukset ovat vanhoilla ja uusilla kaatopaikoilla erilaiset?
 • Miksi biojätteen viemistä kaatopaikoille rajoitetaan direktiivillä?
 • Ota selvää, missä oman kuntasi kaatopaikka sijaitsee ja millaista sen toiminta on.

3. Meriin päätyvien jätteiden ympäristövaikutuksia

 • YK:n ympäristöohjelman Unepin ja The Ocean Conservancy-etujärjestön mukaan meriin heitetään vuosittain 6,4 miljoonaa tonnia jätettä, josta suuri osa on muovia. Tupakantumpit, limsapullot ja muovipussit ovat yhä yleisempi näky maailman merissä. Jokaisella neliökilometrillä kelluu jo kymmeniä tuhansia muovinpaloja.
 • Monet merieläimet erehtyvät luulemaan muovinpaloja ruuaksi ja syövät niitä. Pohdi, millaisia ongelmia muovi aiheuttaa meren pohjassa ja eliöiden elimistössä.
 • Joissakin maissa muovipussien antaminen tai myynti kaupan kassoilla on kielletty tai muovipussien hintoja on korotettu. Mitä muita keinoja on vähentää luontoon päätyvän muovin määrää?
 • Mistä meriin päätyvät jätteet ovat peräisin? Millaisia ongelmia jätteiden hajoaminen merissä aiheuttaa?
 • Etsi hakukoneella internetistä tietoja laivayhtiöiden jätehuollosta. Tee vertailuja eri yhtiöiden ympäristövastuullisuudesta.

4. Jätehuoltoon liittyviä ongelmia kehitysmaissa

 • Kehitystyön palvelukeskus ylläpitää uutissivuja, joissa kerrotaan kehitysmaiden veteen ja jätehuoltoon liittyvistä kysymyksistä.
  Tutustu sivuihin: Vesi ja jätehuoltoon liittyvät uutiset (Kepa). Mitkä ovat suurimpia jätehuoltoon liittyviä ongelmia kehitysmaissa? Miten asioihin voisi vaikuttaa?
 • Matkailu vaikuttaa myös kehitysmaiden jätemääriin. Miten ympäristövaikutuksia voidaan vähentää?

5. Ongelmajätteiden ympäristövaikutuksia

 • Kaikki ongelmajätteet tulee viedä keräilypisteisiin ja sieltä käsittelyyn. Jos ongelmajätteitä kuitenkin päätyy kaatopaikoille tai luontoon, seuraukset ovat vakavia.
 • Mitä ovat ongelmajätteet ja miten niiden syntyä voi ehkäistä?
  Lähdeaineisto: vaarallinen jäte
 • Onko kotiseudullasi alueita, jotka ovat pilaantuneet ongelmajätteiden takia? Jos on, millaisia suunnitelmia alueen puhdistamisesta on tehty?
 • Millaisissa tilanteissa ongelmajätteitä voi päätyä luontoon? Millaisia vaurioita ongelmajätteet voivat aiheuttaa? Kuka vastaa pilaantuneen alueen kunnostuksesta?
  Tutustu aiheeseen: Vastuu pilaantuneesta ympäristöstä (Ymparisto.fi)
FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola