Elokuu: Koulun toimintakulttuuri

”Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun/lukion viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu.”
(Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet 3.3)

Toimintakulttuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät sekä erilaiset tapahtumat.”  (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 3.3)

”Tavoitteena on, että peruskoulun/lukion kaikki käytännöt rakennetaan johdonmukaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.”
(Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet 3.3)

Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta koulun opetus- ja kasvatustehtävästä ja se tulee esiin yksilö-, ryhmä- ja yhteisötasolla. Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä kautta oppimiseen. Keskeinen kysymys onkin, millainen toimintakulttuuri mahdollistaa sen, että jokainen oppilas ja opiskelija haluaa opiskella ja pystyy opiskelemaan edellytystensä mukaisesti. Kun kouluyhteisö määrittelee toimintakulttuuria opetussuunnitelmassaan, antaa se samalla oman vastauksensa tähän kysymykseen.

”Koulun kasvatustavoitteiden ja arvojen sekä aihekokonaisuuksien tulee konkretisoitua toimintakulttuurissa.” (Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet 3.3)

Kirjoitetussa toimintakulttuurissa saattavat kaikki hyvän oppimisen kannalta tärkeät asiat näkyä. On kuitenkin tiedostettava, että opetussuunnitelmassa määritelty toimintakulttuuri ja toteutuva toimintakulttuuri eivät aina vastaa toisiaan. Toimintaa ohjaavat arvot, käsitykset ja uskomukset eivät aina olekaan julkilausutun kaltaisia; tosiasiallisista arvoista ja uskomuksista ei välttämättä olla edes täysin tietoisia. Uskomuksia on myös vaikea muuttaa. Tosiasiallisesti koulussa saatetaan noudattaa ns. piilo-opetussuunnitelmaa. Kouluyhteisössä on yhteisesti mietittävä, miten toimintakulttuuria arvioidaan ja mitä tehdään, jos tavoiteltu ja toteutuva toimintakulttuuri ovat etäällä toisistaan:

 ”tavoitellun ja toteutuneen toimintakulttuurin yhtäpitävyyden arviointi on perusedellytys koulun/lukion jatkuvalle kehittämiselle.” (Lukion opetussuunnitelmien perusteet 3.3)

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä