Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntatoiminnalla on oikeudellinen asema ainoastaan lukiossa. Oppilaskunnan asemasta on säädetty lukiolaissa (629/1998) - pykälät 27 ja 31. Oppilaskuntatoimintaa on monissa kouluissa ollut kuitenkin jo 7-9. luokilla ja osallistuvaan ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisen kannalta suositeltavaa on oppilaskuntatoiminnan aloittaminen jo peruskoulun 1-6. luokilla.

Oppilaskunnan muodostavat koulun oppilaat ja oppilaskuntaa edustaa oppilaskunnan hallitus. Hallituksen jäsenet taas on valittu yleensä kustakin luokasta. Oppilaskunnan hallitus on oppilaiden keino järjestäytyä, tulla kuulluksi sekä osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon. Lukiolaki edellyttää oppilaiden kuulemista ja oppilaskunnan hallituksen keskeisenä tehtävänä voidaankin pitää oppilaskunnan mielipiteiden välittämistä eteenpäin.

Miten oppilaskunnan kuuleminen on järjestetty ja kuinka paljon oppilaskunta ja sen hallitus tosiasiassa tietää siitä, mitä koulussa tapahtuu/suunnitellaan?

Oppilaskunnan aseman vahvistaminen koulussa voisi olla ensimmäinen askel kohti avoimempaa toimintakulttuuria. Oppilaskunnan hallituksella tulisi olla yhteysopettaja, jonka tehtävänä on tukea oppilaskunnan hallituksen toimintaa sekä välittää informaatiota oppilaskunnan ja koulun johdon välillä. Entistä tärkeämpää on myös oppilaiden edustus esim. koulun johtokunnassa.

Vastavuoroisesti oppilaskunnan hallituksen tulisi vahvistaa kommunikointia ja selkeyttää asemaansa myös oppilaskunnan suuntaan niin, että se todella edustaa koko oppilaskuntaa ja siten vahvistaa myös omaa asemaansa ”oppilaiden äänenä”. Oppilaskunnan hallituksella on vastuu sekä oppilaiden että koulun muiden ryhmittymien, esim. opettajien, muun henkilökunnan ja johtokunnan, suuntaan.

Ideoita Oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi

Esimerkkejä oppilaskuntatoiminnasta

Anna Tapion koulun oppilaskuntatoiminta 2004
Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaskunta 2004
Hankoniemen Lukion oppilaskunta 2004

Ideoita Oppilaskuntatoiminnan kehittämiseksi

 • Mitä oppilaskunta voi tehdä koulussanne?
 • Mitkä ovat oppilaskunnan/oppilaskunnanhallituksen vastuualueet?
 • Laatikaa organisaatiokaavio koulustanne: mihin oppilaskunta ja sen hallitus asettuvat?
 • Mitä näkemyksiä koulussanne on oppilaskunnan ja oppilaskunnan hallituksen roolista, asemasta ja tehtävistä?

Laatikaa mindmap oman koulunne kehittämistarpeista. Käykää aluksi läpi esimerkiksi seuraava lista ja merkitkää toiminnat, joita koulussanne on/ei ole. Sen jälkeen voitte esim. merkitä toiminnat symboleilla:

+ hyvin hoidossa
- parantamisen varaa
0 ei lainkaan

Oma koulu: Toimintakulttuuri ja ilmapiiri/viihtyvyys

Rakenteet

oppilaskunnan asema
oppilaskunnan hallituksen edustus johtokunnassa
oppilaskunnan kuuleminen
osallistuminen päätöksenteko
oppilaskunnan vaikutusmahdollisuudet
kommunikaatio/informaation kulku
tukioppilastoiminta
luokkatoimikunnat
opettaja-/oppilastutortoiminta

Viihtyvyys ja ilmapiiri

kiusaaminen ja sen ehkäisy
koulun kirjaston ylläpito- ja huolto
kahviautomaatti tai kahvilan ylläpito
lehtien/kirjojen lukunurkkaus
ruokailu ja kierrätys

Opetus

oppimateriaalin arviointi ja valinta
oppituntien ideointi ja suunnittelu

Lähiympäristö ja yhteistyötahot

kansalaisjärjestöt
museot
vanhainkodit
poliitikot
media
seurat ja yhdistykset
kunnan nuoriso- ja kulttuuritoimi
työelämä ja yritykset
muut koulut ja oppilaitokset
koti ja vanhempaintoimikunnat

Poliittinen toiminta

vaalit
paneelit, vierailut ja keskustelutilaisuudet
nuorisovaltuustot ja parlamentit paikkakunnalla, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Kansainvälinen toiminta

Unicef/Unesco –kouluksi ryhtyminen
kummilapsitoiminta
avustus- ja vapaaehtoistyö
taksvärkkipäivä
nälkäpäivä

Muuta

kerhotoiminnan järjestäminen pienemmille
aamunavaukset
käytöskilpailu
koulukuvauksen järjestäminen
teema- ja toimintapäivät (esim. suvaitsevaisuusteema, monikulttuurisuus, kirjailijavierailut, ystävänpäivä yms.)
palkinnot oppilaskuntatyöstä
pitkäkestoisten projektien suunnittelu ja toteutus
juhlat, tempaukset, gaalat, konsertit, myyjäiset, karnevaalit, olympialaiset, messut, lastenjuhlat yms.

Tiedottaminen

ilmoitustaulun hyödyntäminen
oppilaskunnan hallituksen säännölliset tiedotustilaisuudet ja oppilaskunnan kuuleminen
koulun sisäinen lehti ja internet

Rahoitus

yhteisyökumppaneiden ennakkoluuloton etsintä: yritysponsororointi, kunnan määrärahat, EU-rahoitus
omat tempaukset ja myyjäiset

Esimerkkejä oppilaskuntatoiminnasta

Anna Tapion koulun oppilaskuntatoiminta 2004 - Eeva Syrjä

Oppilaskunnan ohjaajan työ on koulussamme jaettu puoliksi: toinen hoitaa koulun puolella esim. viralliset kokoukset ja asuntolanhoitaja hoitaa iltaisin esimerkiksi diskovalvonnan ja kioskimyynnin ohjauksen. Oppilaskunnan hallitukseen kuuluu neljä yhdeksäsluokkalaista ja neljä kahdeksasluokkalaista. Hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti illalla koulun jälkeen. Hallituksen rivijäsenillä on jokaisella oma vastuualueensa:

 • diskovastaava vastaa oppilaskunnan diskolaitteista
 • kioskivastaavaa vastaa kioskissa myytävistä karkeista ym. ja tekee niistä ostoslistan tukkua varten
 • ruokavastaava vastaa eväitten tilaamisesta esimerkiksi silloin, kun oppilaat lähtevät illalla laskettelemaan
 • tiedotusvastaava tiedottaa aamunavauksissa oppilaskunnan asioista ja laatii aamunavausvuorolistan: perjantaisin oppilaat pitävät luokittain aamunavauksen ja hallituksella on oma vuoronsa 2-3 kertaa lukukaudessa
 • koulun vanhempainyhdistyksessä on oppilaiden edustaja on ja jos johtokunta kokoontuu, hänet voidaan pyytää sinne edustamaan oppilaita

Toimintaa

 • diskoja on 3-4 kertaa lukukaudessa. Osa diskoista on maksullisia ja niistä ja kioskista saatavilla tuloilla hankitaan asuntoloihin ja/tai pihaan jotain viihtyisyyttä lisäävää tavaraa. Tänä vuonna lahjoitettiin rahaa Aasia-keräykseen ja suunnitellaan kummilapsen hankkimista Planin kautta Sri Lankasta.
 • kioski on auki oppilaiden vapaa-ajanviettotilassa tällä hetkellä kerran viikossa
 • hallituksen jäsenet ja muut oppilaskunnan jäsenet ovat järjestäneet iltaisin taksikyytejä laskettelemaan.
 • ystävänpäiväohjelman järjestäminen
 • kuluvana vuonna ei poikkeuksellisesti järjestetä koko koulun yhteistä talviriehaa

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaskunta 2004

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaskunnan toimintaa ohjaa oppilaskunnan hallitus, jonka jäsenet valitaan jokaisen kalenterivuoden alussa. HRSK:n oppilaskuntaan kuuluu kaikkien lukion opiskelijoiden lisäksi myös luokkien 7-9 oppilaat. Jokainen luokka valitsee yhden jäsenen keskuudestaan ja hänelle varajäsenen. Lukiolaisista valitaan muutama jäsen ikäluokkaa kohti.

 • Oppilaskunta valitsee koulukokouksessa kaksi oppilasjäsentä koulun johtokuntaan. He toimivat myös oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Samassa kokouksessa valitaan myös rahastonhoitaja.
 • Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden viihtyvyyttä kouluyhteisössä sekä järjestää yhteistoimintaa. Oppilaskunnan hallitus tekee myös ehdotuksia koulun toimintaa koskevissa asioissa.
 • Kokouksia järjestetään yleensä muutaman kerran kuukaudessa, lukiolaisten käyttöön tarkoitetussa lukutilassa. Vuoden ensimmäinen kokous on järjestäytymiskokous, jossa hallitukselle valitaan sihteeri ja vuosittain vaihtuvien alojen vastuuhenkilöt kuten juoma-automaatti- ja lukutilavastaavat sekä yhteistyöhenkilöt eri kirjakauppojen ja Suomen Lukiolaisten Liiton välillä.
 • Kokouksia johtaa puheenjohtaja ja sihteeri laatii pöytäkirjan, joka oikoluvun jälkeen toimitetaan koulun johdolle. Näin opettajakunta on reaaliajassa selvillä kokousten sisällöstä.
 • Hallitus on valinnut itselleen vastuuopettajan, jonka kautta helpotetaan suunnitelmien toteuttamista.
 • Hallitus vastaanottaa ideoita oppilaskunnalta ja pyrkii toteuttamaan niitä mahdollisuuksien mukaan.
 • Rahastonhoitaja vastaa oppilaskunnan hallituksen tilistä ja on tilivelvollinen säännöllisin väliajoin. Pääomaa hallitus saa tällä hetkellä muun muassa juoma-automaatista ja Lukiolaisten Kirjakaupan kanssa tehdystä yhteistyöstä. Rahaa käytetään esimerkiksi hallituksen jäsenten kouluttamiseen sekä lukiolaisten lukutilan sisustamiseen.

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaskunnan hallituksen tärkeimpiin saavutuksiin vuoden 2004 syyslukukaudella kuuluvat muun muassa:

 • Oppilaskahvilipukkeet koulun kahvilassa. Lipukkeilla oppilaat saavat kahvia halvemmalla.
 • Kirjakaappi edistää koulun sisäistä kierrätystä: oppilaat myyvät käytetyt kurssikirjansa ja oppilaskunnan hallitus myy ne eteenpäin pienellä tuotolla.
 • Yhteistyö Lukiolaisten kirjakaupan (LKK) kanssa.
 • Muutamat jäsenet edustivat kouluamme Etelä-Suomen lääninhallituksen nuorisofoorumissa sekä Suomen Lukiolaisten Liiton (SLL) Turussa järjestämässä liittokokouksessa.
 • Ylä-asteen oppilaille ja lukion opiskelijoille näytettävä video, jonka tarkoituksena on pyytää oppilailta parempaa käyttäytymistä ruokasalissa.
 • Koululla järjestettiin halukkaille vuorokauden kestänyt tietokonepeli-tapahtuma eli ”lanit”.

Suunnitteilla vuodelle 2005 on:

 • Koulukokous, jossa informoidaan oppilaita hallituksen toiminnasta ja vastaanotetaan ideoita.
 • Oma palsta koulun toimituslehti Nuvelliin.
 • Erilaisia teemapäiviä
 • Rahankeräys guinealaista kummikoulua varten.
 • Lukiolaisten lukutilan uudistaminen.


Hankoniemen Lukion Oppilaskunta 2004 - hallituksen puheenjohtaja Anniina Kallio

Kouluviihtyvyys

 • Koulun kirjasto avattiin lukiolaisille opiskelutilaksi. Kirjasto on auki koko päivän, ja siellä on paitsi tietokirjoja, myös ajan tasalla olevia ja kiinnostavia lehtiä (Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, Cosmopolitan, The Economist, Soundi sekä useita paikallisia julkaisuja). Tila on viihtyisä lepotuoleineen ja suurine ikkunoineen ja toimii tosiaan oleskelutilana lukion aulan ohella. Päivän lehdet on välitunnilla mukava lukaista läpi, puhumattakaan hyppytunneista, jotka voi kirjastossa istua joko opiskellen, muuten vain lueskellen tai ihan rentoutuen.
 • Lukiolaisten käyttöön on hankittu suklaa-, kahvi- ja virvoitusjuoma-automaatit. Näistä tuleva tuotto menee oppilaskunnan hallituksen tilille.
 • Myös lukion aulan viihtyvyyttä on parannettu tuomalla sinne muutamia sohvia. Suunnitelmia viihtyvyyttä koskien: koulussamme on useita vuosia (ellei vuosikymmeniä) täysin vailla käyttöä ollut sisäpiha, jonka avaamista lukiolaisten virkistys- ja ulkoilualueeksi lämpimillä ilmoilla hallitus on ehdottanut. Toistaiseksi tämä suunnitelma junnaa vielä paikoillaan, mutta kovasti yritämme sitä ajaa eteenpäin. Aulasta koko oppilaskunta, ei ainoastaan hallitus, tahtoisi saada viihtyisämmän. Olemme päättäneet hallituksen aulavastaavan ja muutaman muun kiertävän kaupungin kirpputoreja ja etsivän muutaman sohvan sinne lisää.

 Muu toiminta

 • Syksyllä 2004 ennen kunnallisvaaleja hallitus organisoi myös pienen vaalipaneelin. Onnistuimme saamaan auditorioon kaikkien ehdolla olleiden puolueiden edustajat ja minun toimiessa puheenjohtajana he saivat vastata oppilaskunnan esittämiin kysymyksiin. Tämä koettiin erinomaiseksi valistukseksi sekä opettajien että opiskelijoiden puolelta. Paneelissa saatiin vastauksia juuri niihin kysymyksiin jotka meitä itseämme koskettivat ja varmasti myös vaaleissa olleille ehdokkaille oli kiinnostava kokemus päästä nuorten tentattaviksi. Tästä paneelista olen melko ylpeä ja toivon totisesti että se perinteenä jatkuu. Mahdollisesti ensi vuonna presidentinvaalien kynnyksellä pidämme jonkinlaisen vastaavan paneelin - vaikka emme onnistukaan saamaan kouluumme itse ehdokkaita, puolueiden edustajia olisi hyvä kuunnella.
 • Hallitus järjestää lukiolle urheilupäivän tavallisesti kerran lukukaudessa. Yleensä hallituksen jäsenet ovat ottaneet selvää eri liikuntamahdollisuuksista (seinäkiipeily, aerobic, keilailu, ratsastus, laskettelu, uinti) ja aamupäivä on vietetty näiden aktiviteettien parissa. Iltapäivällä on ollut yhteistä ohjelmaa, luokkakohtaisia kilpailuja rannalla (köydenveto, korikiipeily, saappaanheitto) ja makkaranpaistoa tai muuta vastaavaa.
 • Hallituksella on vastuu sekä nälkäpäivä- että taksvärkkikeräyksestä.
 • Hallitus pitää säännöllisesti päivänavauksia keskusradion kautta. Loppusyksystä on aina tiedotustilaisuus koko oppilaskunnalle, jossa hallitus esittäytyy ja puheenjohtaja kertoo hallituksesta, sen toiminnasta ja tuloksista.
 • Hallituksen joka jouluinen yllätys oppilaskunnalle ovat pienet Joulupussit. Hallitus ostaa pientä purtavaa ja jokaiselle opiskelijalle annetaan joululomalle lähtijäisiksi pieni paperipussi täynnä joulumieltä.

Rahatilanne

Edellä on tullut mainittua jo hallituksen tulonlähteistä yksi, lukion tiloissa olevat automaatit. Muutoin ne ovatkin viime aikoina ehtyneet aika lailla. Ennen hallituksen tehtäviin kuuluivat niin kirjatilaukset ja niiden hoito kuin myös valokuvausten organisointi ja kuvien jakaminen, joista myös tuli kassaan rahaa. Nykyään kaksi edellä mainittua hoidetaan muuta kautta, mutta silti hallituksen rahatilanne näyttää hyvältä.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä