Yhteistyö muun yhteiskunnan kanssa

”Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa." (Perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet 3.3)

”Lukiossa tavoitteena on opetussuunnitelmaan nojautuen toimintakulttuuri, joka korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta, on avoin yhteistyölle ja vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa sekä maailmassa tapahtuville muutoksille.” (Lukion opetussuunnitelmien perusteet 3.3)

Osallisuus ja yhteistyö muun yhteiskunnan kanssa on kirjattu opetussuunnitelmiin, mutta jokainen koulu - oppilaat, opettajat, rehtori ja muu henkilökunta ovat yhdessä vastuussa siitä, miten se käytännössä toteutuu. Keskeistä on yhteistyö oppiaineiden välillä ja opettamisen ja oppimisen moniammatillisuus.

”Koulumaailmassa helposti eletään projektista toiseen. Yhteiskunnallinen muutos sen sijaan etenee hitaasti ja vaatii pitkäjännitteisyyttä”, pohtii Armi Mikkola, Kanssalainen –lehdessä (2004, s.7). Mikkolan mielestä opettajan on oltava selvillä yhteiskunnan rakenteista ja osattava välittää tietonsa koulun tarpeista ja ongelmista yhteistyökumppaneille. Myös opetusneuvos Helena Kasurisen mukaan ”Opettajien ja oppilaiden tietoisuutta nykyajan työelämästä tulisi lisätä”, toteaa (HS 16.3.2005)

Koulujen yhteistyökumppaneita 

Järjestöt

Vanhainkodit

 •  ks. marraskuun kuukausiteema Lapset, nuoret ja perhe: "Sukupolvelta toiselle" ja tehtävät

Museot

 •  ks. syyskuunkuukausiteema Kulttuuriperintö: Suomen Tammi -hanke

Seurat, kulttuuri- ja nuorisotoimi, yhdistykset

 • Miten nuorisotoimi ja kulttuuritoimi ovat paikkakunnallanne organisoitu?
 • Missä määrin nuoret ovat mukana toiminnassa/vastaavat toiminnasta?

Media

 • Tutustuminen paikallislehden tekoon
 • Teemanumero omasta koulustanne
 • Vaihtuva kolumnisti koulustanne
 • ”Koulu-ikkuna”, jossa esitellään koulussanne menossa olevat ja suunnitteilla olevat tapahtumat
 • uutislähetys, media-aiheinen näytelmä
 • oppilaskunnan radiolähetys, toiveradio
 • ks. myös marraskuunkuukausiteema Lapset, nuoret ja perhe: "Mediakasvatusta yhteistyössä kodin ja koulun kanssa"

Politiikka

Työelämä

”Kouluissa paineita uudistaa työelämään tutustumista” (HS 16.3.2005)
Työelämään tutustumisjakso on kouluissa järjestetty eri tavoin. Teollisuus on kiinnostunut parantamaan suhteitaan kouluihin – tavoitteena on saada nuoret innostumaan teollisuuden tarjoamista työmahdollisuuksista. Aloitteet työelämän ja yritysten suuntaan voivat lähteä myös koulusta! Työelämään tutustumisjakso voi parhaimmillaan olla hyvin palkitseva, kannusta, valaiseva kokemus, mutta ilman toimivaa yhteistyötä se tuskin toimii halutulla tavalla.

 • Taloudellinen tiedotustoimisto (TAT) > koulut
  TAT on perustanut erityisen nuoriso-ohjelman auttaakseen nuoria löytämään oman mielenkiinnon kohteensa teollisuudesta. Sivuilla kerrotaan koulujen ja yritysten välisen yhteistyön eri muodoista.
 • TET-TOIMIKUNTA
  TET-toimikunta on Tampereen kaupunginhallituksen asettama toimikunta, jonka tehtävänä on peruskoulun ja lukion oppilaiden työelämään tutustumisen suunnittelu ja organisointi. Tettinetti - Tampereen kaupunki ja Onnistuvat opit
 • Sata mallia yrittäjyysopetukseen
  Suomen yrittäjät ry:n sivuille on listattu malleja yrittäjyysopetuksesta eri kouluasteille.
Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä