Verkkomateriaaleja

Palkka.fi – oppimisympäristö palkanlaskentaan
Opi.palkka.fi -palvelussa kuka tahansa voi harjoitella palkanlaskentaa. Palvelun käyttö on ilmaista eikä vaadi erillistä käyttölupaa. Palvelua voidaan käyttää esimerkiksi oppilaitoksissa palkkahallinnon opetuksen tukena.
Tuotanto: Verohallinto

SUOMINEN – Lasten oma Suomi-aapinen verkossa
Suominen kertoo lapsille suomalaisesta yhteiskunnasta ja päättäjistä hauskasti ja ymmärrettävästi. Suomisen tärkein tavoite on saada lapset kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista. Suominen sopii alakouluikäisille aina toisesta luokasta alkaen. Julkaisija: Opetushallitus

Piraattitehdas
Verkko-oppimateriaali kertoo, mitä suojaa tekijänoikeus antaa, kenelle ja miksi. Oppimateriaaliin kuuluu myös sarjakuvalehti, opettajan opas ja kalvosarja sekä mm. PowerPoint-esityksiä. Julkaisija: Tekijänoikeuden tiedotus ja valvontakeskus, Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY, Opetushallitus ja opetusministeriö.

Saisinko puheenvuoron?
Kokoustaidon verkko-oppimateriaali on tarkoitettu lukioon ja ammatilliseen peruskoulutukseen. Materiaali soveltuu hyvin myös itseopiskeluun.
Tuotanto: Opetushallitus 2005

Oppilaskuntatoiminta
Oppilaskuntatoiminta on lakisääteistä opiskelijoiden toimintaa lukioissa. Oppilaskunta on elin, joka käyttää opiskelijoiden puhevaltaa. (Edu.fi)


Vastuut(ON)
Peruskoulun 9-luokkalaisille suunnattu oppimis- ja keskusteluaineisto, jonka avulla opetuksessa on mahdollista käsitellä demokratiaa - äänestämistä ja muun yhteiskunnallisen osallistumisen merkitystä ja keinoja. Materiaali on lähetetty syksyllä 2008 kaikkiin peruskouluihin, mutta se on myös ladattavissa sähköisessä muodossa nuorten verkkodemokratiahankkeen Valtikka.fi -sivuilta.

Lapsiasiavaltuutetun Lasten sivut
Verkkosivun tavoitteena on lasten omien mielipiteiden esilletuonti ja kokemuksien vaihto sekä lasten oikeuksista ja muista lapsia koskevista asioista tiedottaminen lapsille.

Otakantaa.fi
Otakantaa.fi on valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia tai muita hallinnon ajankohtaisten toimenpiteiden valmistelua. Foorumin ylläpidosta vastaa oikeusministeriö.

Valtikka.fi
Valtikka.fi:n tavoitteena on tukea koulujen demokratia- ja kansalaiskasvatustyötä kytkemällä yhteiskunnallinen tieto ja vaikuttaminen osaksi oppimista ja kouluyhteisön toimintaa. Sivusto sisältää monipuolisia tietofoorumeita ja areenoita mielipiteen ilmaisuun. Tuotanto: Allianssi ja Opetusministeriö

Euroopan nuorisoportaali
Nuorisoportaali näyttää nuorille, kuinka he voivat osallistua ja muuttaa asioita, ja auttaa heitä saamaan yhteyden toisiinsa, vaihtamaan tietoja ja ideoita. Julkaisija: Euroopan unioni.

Kansanvalta.fi
Sivuston päätavoitteena on tukea kansalaisten osallistumista ja vaikuttamista, suomalaisen demokratian tutkimusta ja demokratiapolitiikkaa. Sivustoa ylläpitää oikeusministeriö.

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Kaikki erilaisia - Kaikki samanarvoisia
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n koordinoima Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanja päättyi Suomessa vuoden 2007 lopussa. Euroopan neuvoston kampanjan tavoitteena oli moniarvoista yhteiskuntaa koskevan keskustelun herättäminen ja kansalaisjärjestöjen suvaitsevaisuutta edistävän toiminnan näkyvyyden lisääminen. Kampanjan sivuille on nyt koottu kampanjan aikana tuotettuja ja käytettyjä kansainvälisyyskasvatusmenetelmiä, -materiaalia ja harjoitteita. Kampanjan teemojen käsittelyyn saa jatkossakin tukea Allianssista.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä