Maahanmuuttajien koulutus


© Kari Kuukka

Kansainvälisen muuttoliikkeen myötä Suomeen suuntautuva maahanmuutto on lisääntynyt, ja sen seurauksena kielelliseltä ja kulttuuriselta taustaltaan moninaisten oppijoiden määrä kasvanut. Tämä vaikuttaa kasvatuksen ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen kaikilla kouluasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa.

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen. Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä (7-17-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin syntyperäisillä suomalaisilla. Myös aikuisten työelämässä tarvitsema koulutus sekä jo hankitun ammattitaidon säilyminen pyritään turvaamaan.

Maahanmuuttajien koulutus on Suomessa pääosin valtavirtaistamista eli maahanmuuttajat opiskelevat samojen koulutusjärjestelmien sisällä kuin kantaväestö. Osallistuminen opetukseen vaatii kuitenkin kielitaitoa ja muita valmiuksia, joiden saavuttamiseksi järjestetään valmistavaa opetusta tai koulutusta. Koulutusmuotojen sisällä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeet otetaan huomioon järjestämällä esimerkiksi suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaista opetusta sekä mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta. Muuhun kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, joka ei osallistu valtavirran uskonnonopetukseen, järjestetään hänen oman uskontonsa opetusta, jos hänen huoltajansa sitä pyytävät ja tällaisia oppilaita on vähintään kolme. Oppilaat ja opiskelijat ovat oikeutettuja myös muuhun oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Opetuksen järjestäjän on lisäksi mahdollista hakea Opetushallitukselta maahanmuuttajien tukiopetukseen tarkoitettua erillistä valtionavustusta. Tähän maahanmuuttajien tukiopetukseen ovat tällä hetkellä oikeutettuja ne oppilaat, joiden opetukseen osallistumisesta on enintään kuusi vuotta.

Näillä sivuilla käsitellään asioita, joita maahanmuuttajien koulutuksessa tulisi ottaa huomioon ja annetaan käytännön neuvoja siitä, kuinka opetusta voi järjestää. Sivustolla esitellään muun muassa suomen kielen oppimista, maahanmuuttajien koulutusta eri ikäasteilla ja koulutusmuodoissa, oman äidinkielen tukemiseen liittyviä asioita sekä yleisemmin kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden periaatteita. Saatavilla on myös linkkejä Opetushallituksen julkaisuihin ja esitteisiin sekä muihin hyödyllisiin verkkomateriaaleihin.

Uusi Kotisuomessa.fi-verkkopalvelu suomen ja ruotsin kielen opiskeluun

Kotisuomessa.fi-logoOpetushallituksen Kotisuomessa.fi on verkkopalvelu, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen ja ruotsin kieltä. Verkko-oppimateriaalin avulla on mahdollista harjoittaa erityisesti arki- ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Materiaali tarjoaa lisäksi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja eri ammattialojen osaamisvaatimuksista.

Aineistot ja harjoitukset ovat monipuolisia, ja palvelu sopii kaikentasoisille oppijoille joko itseopiskeluun tai osaksi kurssimateriaalia. Palveluun kirjautuminen on ilmaista, ja materiaaliin pystyy tutustumaan myös ilman tunnuksia.

Vuonna 2013 avattu kotisuomessa.fi-verkkopalvelu on päivitetty vastaamaan käyttäjien muuttuneita tarpeita. Päivitys mahdollistaa sivuston käytön mobiililaitteilla ja parantaa palvelun käytettävyyttä. Uudistettujen sivujen julkaisutilaisuus pidettiin 11.5.2017. Lue myös OPH:n verkkouutinen aiheesta.

Materiaalin teemat:

  • suomalainen yhteiskunta ja arkielämä
  • eri ammatit ja mitä ammatissa täytyy osata
  • suomalainen työelämä, työkulttuuri ja työtavat
  • luku- ja kirjoitustaidon materiaali
  • kielitaidon itsearviointi
  • svenska (ruotsin kieli)

Kotisuomessa.fi-verkkopalvelu

Kotisuomessa.fi on verkkopalvelu, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen ja ruotsin kieltä. Verkko-oppimateriaalin avulla on mahdollista harjoittaa erityisesti arki- ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa monipuolisten aineistojen ja harjoitusten avulla. Sivuston uudistus julkaistiin 11.5.2017.

Kotisuomessa.fi-logo