Maahanmuuttajien koulutus


© Kari Kuukka

Kansainvälisen muuttoliikkeen myötä Suomeen suuntautuva maahanmuutto on lisääntynyt, ja sen seurauksena kielelliseltä ja kulttuuriselta taustaltaan moninaisten oppijoiden määrä kasvanut. Tämä vaikuttaa kasvatuksen ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen kaikilla kouluasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa.

Maahanmuuttajien koulutuksen tavoitteena on antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa yhteiskunnassa sekä antaa edellytyksiä jatko-opiskeluun ja työllistymiseen. Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä (7-17-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin syntyperäisillä suomalaisilla. Myös aikuisten työelämässä tarvitsema koulutus sekä jo hankitun ammattitaidon säilyminen pyritään turvaamaan.

Maahanmuuttajien koulutus on Suomessa pääosin valtavirtaistamista eli maahanmuuttajat opiskelevat samojen koulutusjärjestelmien sisällä kuin kantaväestö. Osallistuminen opetukseen vaatii kuitenkin kielitaitoa ja muita valmiuksia, joiden saavuttamiseksi järjestetään valmistavaa opetusta tai koulutusta. Koulutusmuotojen sisällä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden tarpeet otetaan huomioon järjestämällä esimerkiksi suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaista opetusta sekä mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta. Muuhun kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvalle oppilaalle, joka ei osallistu valtavirran uskonnonopetukseen, järjestetään hänen oman uskontonsa opetusta, jos hänen huoltajansa sitä pyytävät ja tällaisia oppilaita on vähintään kolme. Oppilaat ja opiskelijat ovat oikeutettuja myös muuhun oppimisen ja koulunkäynnin tukeen. Opetuksen järjestäjän on lisäksi mahdollista hakea Opetushallitukselta maahanmuuttajien tukiopetukseen tarkoitettua erillistä valtionavustusta. Tähän maahanmuuttajien tukiopetukseen ovat tällä hetkellä oikeutettuja ne oppilaat, joiden opetukseen osallistumisesta on enintään kuusi vuotta.

Näillä sivuilla käsitellään asioita, joita maahanmuuttajien koulutuksessa tulisi ottaa huomioon ja annetaan käytännön neuvoja siitä, kuinka opetusta voi järjestää. Sivustolla esitellään muun muassa suomen kielen oppimista, maahanmuuttajien koulutusta eri ikäasteilla ja koulutusmuodoissa, oman äidinkielen tukemiseen liittyviä asioita sekä yleisemmin kulttuurisen moninaisuuden ja kielitietoisuuden periaatteita. Saatavilla on myös linkkejä Opetushallituksen julkaisuihin ja esitteisiin sekä muihin hyödyllisiin verkkomateriaaleihin.

Varhaiskasvatus mukaan Opetushallituksen maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon

Varhaiskasvatus otetaan mukaan Opetushallituksen valtakunnalliseen maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon. Opetushallituksen kehittämisverkostossa mukana ovat olleet tähän asti esi- ja perusopetus.

Verkoston tavoitteena on vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa ja tukea maahanmuuttajataustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta.

Opetushallitus järjestää kuntien varhaiskasvatuksen maahanmuuttajakoordinaattoreille, S2-lastentarhanopettajille ja vastaavaa konsultoivaa työtä tekeville seminaarimuotoisen verkostotapaamisen koskien kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja varhaiskasvatuksen arjessa. Kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus varhaiskasvatuksessa –verkostotapaaminen on 5.5.2017.

Verkostoseminaariin osallistuvat eivät vielä sitoudu kehittämisverkostoon, vaan vievät tietoa kehittämisverkostosta omaan kuntaansa. Kuntia tullaan tiedottamaan verkostoon sitoutumisesta sekä osallistujien nimeämisestä erikseen.

Tarkempaa tietoa verkostotapaamisen ohjelmasta ja ilmoittautumisesta.

Lisätietoja

KuvituskuvaVarhaiskasvatus otetaan mukaan Opetushallituksen valtakunnalliseen maahanmuuttajaopetuksen kehittämisverkostoon. Verkoston tavoitteena on vahvistaa kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden huomioimista varhaiskasvatuksessa ja tukea maahanmuuttajataustaisten lasten toisen kielen oppimiseen liittyvää kielitietoista kasvatusta.