Kieli avaimena oppimiseen


© Kari Kuukka

Suomen kielen oppiminen on edellytys maahanmuuttajien kotoutumiselle sekä menestymiselle opinnoissa ja työelämässä. Maahanmuuttajille suomen kieli on samanaikaisesti sekä opiskelun kohde että opiskelun väline. Jotta kielen keskeinen merkitys oppimisessa otetaan koulun arjessa riittävästi huomioon, on opetuksen oltava kielitietoista. Kielitietoisessa koulussa keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja ymmärretään, että jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Kouluissa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärään ovat oikeutettuja sellaiset oppilaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame tai joilla on muutoin monikielinen tausta.

Kuten kantaväestökin, ovat myös maahanmuuttajat keskenään hyvin erilaisia oppijoita. Heillä on vaihtelevan pituinen suhde Suomeen ja suomen kieleen. He voivat olla Suomessa syntyneitä tai vain lyhyen aikaa Suomessa asuneita. He ovat voineet käydä koulua Suomessa tai opiskella jo lähtömaassaan. Toisaalta monien koulunkäynti on saattanut jäädä vähäiseksi. Oppimiseen liittyvät käsitykset sekä opetuksen tavoitteet ja menetelmät ovat saattaneet lähtömaassa olla hyvinkin toisenlaisia kuin Suomessa. Kielenoppimisen edistymiseen vaikuttavat oppijan itselleen asettamat tavoitteet sekä häneen kohdistetut kielitaitovaatimukset. Toisen kielen omaksumista tukee myös oman äidinkielen hallinta.