Oman äidinkielen tukeminen


© Kari Kuukka

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Äidinkieli voidaan määritellä usealla eri tavalla: se voi olla yksilön ensimmäisenä omaksuma kieli tai vaikkapa kieli, jota henkilö osaa parhaiten tai johon hän identifioituu. Äidinkieliä voi olla useita. Äidinkieli on myös kulttuurin säilyttämisen ja siirtämisen väline.

Oman äidinkielen riittävä hallinta tukee vuorovaikutusta omassa kieliyhteisössä. Sitä tarvitaan päivittäisessä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuvaan kommunikointiin ja silloin, kun pidetään yllä yhteyksiä esimerkiksi muualla asuviin sukulaisiin ja ystäviin ja seurataan äidinkielistä mediaa. Medioita seuratessaan oppilas pystyy tarkastelemaan asioita useista näkökulmista tutustuessaan eri osapuolten käsityksiin, mikä kehittää oppilaan ajattelutaitoja.

Kaksi- tai monikielisestä taustasta on tutkimusten mukaan myös hyötyä esimerkiksi vieraiden kielten opiskelussa. Myös muiden oppiaineiden sanastojen ja käsitteiden omaksuminen voi olla helpompaa, mikä edistää oppilaan mahdollisuuksia opiskella täysipainoisesti kaikkia oppiaineita. Oman äidinkielen säilyttäminen ja edelleen kehittäminen auttavat myös suomen kielen oppimisessa. Koulun ja oppilaitoksen henkilöstön tulee antaa huoltajille riittävästi tietoa äidinkielen merkityksestä ja vaikutuksesta.

Osa opetuksesta voidaan perusopetuslain 10 §:n mukaan antaa muulla kuin edellä mainitulla oppilaan omalla kielellä, mikäli se ei vaaranna oppilaan mahdollisuuksia seurata opetusta.

Lisää aiheesta voi lukea esimerkiksi:

Oma kieli - oma mieli. Opas oman äidinkielen oppimisen tukemiseen (pdf)