Maahanmuuttajat aikuisten perusopetuksessa


© Kari Kuukka

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole ollut oppivelvollisuusikäisinä mahdollisuutta suorittaa perusopetusta tai joilla on tarve täydentää perusopetuksen tutkintoaan tai korottaa oppiaineiden arvosanoja. Kohderyhmässä on opiskelutaustaltaan ja valmiuksiltaan hyvin erityyppisiä opiskelijoita. Aikuisten perusopetuksen kohderyhmistä maahanmuuttajia koskevat seuraavat:

  • perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleet nuoret, jotka eivät ole ehtineet saada perusopetuksen päättötodistusta valmiiksi oppivelvollisuusikäisinä tai joiden valmiudet ovat jääneet heikoiksi perusopetuksen aikana
  • 17–25 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset, jotka eivät voi osallistua oppivelvollisuusikäisille järjestettävään opetukseen ikänsä takia, mutta tarvitsevat perusopetuksen päättötodistusta ja opiskeluvalmiuksia jatkaakseen opintoja toisella asteella
  • muut maahanmuuttajataustaiset aikuiset, jotka heikon peruskoulutuksensa takia tarvitsevat erityisesti perusopetuksen alkuvaiheen opetusta, kuten luku- ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tai jotka tarvitsevat päättötodistusta päästäkseen jatko-opintoihin.

Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän, suorittaa perusopetuksen oppiaineita tai niiden osia kursseina, korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja suorittaa muiden kuin oppivelvollisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot tai niiden osia. Opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma rakennetaan sen mukaan, millaisia opintoja opiskelija tarvitsee, jotta hän pääsee opiskelutavoitteeseensa.

Vuoden 2018 alusta uudistuva aikuisten perusopetus ottaa maahanmuuttajat entistä paremmin huomioon. Aikuisten perusopetukseen sisällytetään luku- ja kirjoitustaidon koulutus, valmistava opetus sekä elementtejä kotoutumiskoulutuksesta. Edellä mainittuja koulutuksia on tähän saakka tarjottu erillisinä koulutuksina. Uudistuksen tarkoituksena on selkiyttää opintoihin ohjautumista, nopeuttaa opinnoissa etenemistä sekä välttää päällekkäisyyksiä opinnoissa.

Lisätietoa aikuisten perusopetuksesta:

Turun iltalukio on tuottanut seuraavat tukimateriaalit aikuisten perusopetukseen:

  • Malli (docx) henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta, jota oppilaitokset voivat halutessaan käyttää oman lomakkeensa pohjana.

Kaksi artikkelia muualla hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta: