Nuorten osallisuus ja oppilaskuntatoiminta

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemus ovat avainasemassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn kannalta. Taito elää yhteiskunnassamme ei synny luonnostaan, vaan tarvittavia arvoja, tietoja ja taitoja on opittava ja kehitettävä läpi koko elämän. Koulu toimintaympäristönä on ratkaisevassa roolissa lasten ja nuorten osallisuuden kehittämisessä.

Lasten ja nuorten oikeus osallistua on turvattu lainsäädännöllä. Lasten oikeus tulla kohdelluksi yksilöinä ja tulla kuulluksi heitä itseään koskevissa asioissa on todettu niin Suomen perustuslaissa kuin YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessakin. Lisäksi perusopetuslaki, lukiolaki, kuntalaki, lastensuojelulaki ja nuorisolaki velvoittavat lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen. Nuorten osallisuuden edistämistä korostetaan myös hallitusohjelmassa ja sitä seuranneessa Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2012–2015. Ohjelmassa nostetaan järjestötoiminnan lisäksi lasten ja nuorten omaehtoista ja itsenäistä toimintaa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Tässä osiossa

Tällä sivustolla esitellään koulujen mahdollisuuksia edistää toimintakulttuurissaan lasten ja nuorten osallisuutta koulun sisällä ja yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Oppilaskuntatoiminta
Osio tarjoaa ideoita oppilaskuntatoiminnan järjestämiseen.

Osallisuus
Osiossa on esimerkkejä erilaisten järjestö- ja muiden toimijoiden yhteistyöstä koulujen kanssa. Osiosta löytyy myös esimerkkejä kouluista, jotka ovat korostaneet toiminnassaan lasten ja nuorten osallisuutta hyvien käytänteiden avulla.

Käytäntöjä koulun arkeen
Sivuita löytyy malleja osallisuuden kehittämiseen ja arviointiin.

Julkaisuja ja tutkimuksia
Sivulla esitellään aiheeseen liittyviä julkaisuja ja tutkimuksia.